top of page

บรูไน Fantastic

Let's go holiday Co.,Ltd.

บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน (BI) โดยสายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นท่านละ 20,900 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหลี

2 ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน -

  หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล

 (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

3 วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานูบราตัน

 -ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน

4 บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-

  ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah

  –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia

  -ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

5 บรูไน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง: 

กรกฎาคม : 18-22 ก.ค. 60 22,900.-

กรกฏาคม : 25-29 ก.ค. 60 22,900.-

สิงหาคม : 01-05 / 15-19 / 22-26 / 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 60 20,900.-

สิงหาคม : 08-12 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) 22,900.-

กันยายน : 12-16 / 19-23 / 26-30 ก.ย. 60 20,900.-

ตุลาคม : 03-07 / 17-21 / 24-28 / 31 ต.ค.-04พ.ย. 60 20,900.-

ตุลาคม :  10-14 ต.ค. 60 (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ร.9) 22,900.-

พฤศจิกายน : 07-11 / 14-18  พ.ย. 60 20,900.-

Please reload

bottom of page