top of page

CHINA TOUR  โปรแกรมท่องเที่ยวจีน

Let's go holiday Co.,Ltd.

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 28,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่

2 หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-

  ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า

3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง

4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-

  สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่

5 ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง

6 ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 08-13 ส.ค. 61    32,900.-   วันที่ 17-22 ส.ค. 61    32,900.-
วันที่ 14-19 ก.ย. 61    29,900.-   วันที่ 10-15 ต.ค. 61    32,900.-
วันที่ 13-18 ต.ค. 61    32,900.-   วันที่ 19-24 ต.ค. 61    32,900.-
วันที่ 20-25 ต.ค. 61    32,900.-   วันที่ 26-31 ต.ค. 61    31,900.-
วันที่ 27 ต.ค.- 01 พ.ย. 61 31,900.-     วันที่ 02-07 พ.ย. 61    28,900.-
วันที่ 09-14 พ.ย. 61 28,900.-,       วันที่ 23-28 พ.ย. 61    28,900.-
วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 29,900.-   วันที่ 01-06 ธ.ค. 61 29,900.-
วันที่ 05-10 ธ.ค. 61 29,900.- ,      วันที่ 14-19 ธ.ค. 61 28,900.-

 

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 23,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง

2 อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-

  ระเบียงแก้วอู่หลง-ชมโชว์ IMPRESSION WULONG

3 ถ้ำฝูหยงต้ง-ฉงชิ่ง-สวนเอ๋อหลิง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

4 ฉงชิ่ง-ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย

5 หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง: 

วันที่ 08-12 ส.ค. 61    26,900.-        วันที่ 12-16 ก.ย. 61    25,900.-
วันที่ 26-30 ก.ย. 61    25,900.-        วันที่ 19-23 ต.ค. 61    26,900.-
วันที่ 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 23,900.-    วันที่ 02-06 ธ.ค. 61    25,900.-
วันที่ 27-31 ธ.ค. 61    25,900.-        วันที่ 30 ธ.ค. 61 -03 ม.ค. 62   26,900.-
วันที่ 31 ธ.ค. 61 -04 ม.ค. 62 26,900.-

ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 21,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ – ฉางซา

2 ฉางซา-ฟ่งหวง- ล่องเรือถัวเจียง- บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน- สะพานสายรุ้ง

3 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-

   ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

4 ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –

   สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ

5 ภาพวาดสิบลี้(รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-โชว์จิ้งจอกขาว

6 จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 01-06 ส.ค. 61    21,900.- ,วันที่ 08-13 ส.ค. 61    25,900.-
วันที่ 15-20 ส.ค. 61    21,900.- ,วันที่ 22-27 ส.ค. 61    21,900.-
วันที่ 29 ส.ค.-03 ก.ย. 61    21,900.- ,วันที่ 05-10 ก.ย. 61    21,900.-
วันที่ 12-17 ก.ย. 61    21,900.- ,     วันที่ 19-24 ก.ย. 61    21,900.-
วันที่ 26 ก.ย.-01 ต.ค. 61    25,900.- ,วันที่ 10-15 ต.ค. 61    26,900.-
วันที่ 17-22 ต.ค. 61    21,900.- ,     วันที่ 18-23 ต.ค. 61    23,900.-
วันที่ 19-24 ต.ค. 61    21,900.- ,     วันที่ 24-29 ต.ค. 61    21,900.-
วันที่ 31 ต.ค.-05 พ.ย. 61    21,900.- ,วันที่ 07-12 พ.ย. 61    21,900.-
วันที่ 14-19 พ.ย. 61    21,900.- ,     วันที่ 21-26 พ.ย. 61    21,900.-
วันที่28 พ.ย.-03 ธ.ค. 61    21,900.- , วันที่ 05-10 ธ.ค. 61    27,900.-
วันที่ 12-17 ธ.ค. 61    21,900.- ,     วันที่ 19-24 ธ.ค. 61    21,900.-
วันที่ 26-31 ธ.ค. 61    29,900.- ,     วันที่ 29 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 6229,900.-
วันที่ 30 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 29,900.-

ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 18,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง

2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน

3 ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง –

   ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง

4 ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ –

   ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย

5 ปักกิ่ง – กรุงเทพ ฯ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 16 – 20 ส.ค. 61  19,900   วันที่ 23 – 27 ส.ค. 61    19,900
วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61   19,900  วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61    19,900
วันที่ 05 – 09  ก.ย. 61   18,900 วันที่ 07 – 11 ก.ย. 61    18,900
วันที่ 12 – 16 ก.ย. 61    18,900 วันที่ 13 – 17 ก.ย. 61    18,900
วันที่ 14 – 18 ก.ย. 61    18,900 วันที่ 19 – 23 ก.ย. 61    18,900
วันที่ 20 – 24 ก.ย. 61    18,900 วันที่ 21 – 25 ก.ย. 61    18,900
วันที่ 14 – 18 ต.ค. 61    18,900 วันที่ 18 – 22 ต.ค. 61    18,900
วันที่ 19 – 23 ต.ค. 61    18,900 วันที่ 24 – 28 ต.ค. 61    18,900
วันที่ 25 – 29 ต.ค. 61    18,900 วันที่ 26 – 30 ต.ค. 61    18,900
วันที่ 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61    18,900 วันที่ 07-11 พ.ย. 61    18,900
วันที่ 08-12 พ.ย. 61    18,900 วันที่ 09-13 พ.ย. 61    18,900
วันที่ 10-15 พ.ย. 61    18,900 วันที่ 14-18 พ.ย. 61    18,900
วันที่ 15-19 พ.ย. 61    18,900 วันที่ 16-20 พ.ย. 61    18,900
วันที่ 21-26 พ.ย. 61    18,900 วันที่ 22-26 พ.ย. 61    18,900
วันที่ 23-27 พ.ย. 61    18,900 วันที่ 28 พ.ย. -02 ธ.ค.61    
18,900

วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61    18,900
วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61    18,900

ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเชีย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ – ไหโข่ว-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน

2 ไหโข่ว-เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-

  หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง)

3 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. –

  วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่

4 ศูนย์ชา-ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)- สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว

5 ไหโข่ว-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 08-12 ส.ค. 61    17,900.- วันที่ 10-14 ส.ค. 61    18,900.-
วันที่ 15-19 ส.ค. 61    17,900.- วันที่ 17-21 ส.ค. 61    17,900.-
วันที่ 22-26 ส.ค. 61    17,900.- วันที่ 24-28 ส.ค. 61    17,900.-
วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย. 61    17,900.- วันที่ 05-09 ก.ย. 61    17,900.-
วันที่ 07-11 ก.ย. 61    17,900.- วันที่ 12-16 ก.ย. 61    17,900.-
วันที่ 14-18 ก.ย. 61    17,900.- วันที่ 19-23 ก.ย. 61    17,900.-
วันที่ 21-25 ก.ย. 61    17,900.- วันที่ 05-09 ต.ค. 61    18,900.-
วันที่ 10-14 ต.ค. 61    18,900.- วันที่ 12-16 ต.ค. 61    18,900.-
วันที่ 17-21 ต.ค. 61    18,900.- วันที่ 19-23 ต.ค. 61    19,900.-
วันที่ 24-28 ต.ค. 61     18,900.- วันที่ 26-30 ต.ค. 61    18,900.-
วันที่ 02-06 พ.ย. 61    18,900.- วันที่ 07-11 พ.ย. 61    18,900.-
วันที่ 09-13 พ.ย. 61    18,900.- วันที่ 14-18 พ.ย. 61    18,900.-
วันที่ 16-20 พ.ย. 61    18,900.- วันที่ 21-25 พ.ย. 61    18,900.-
วันที่ 23-27 พ.ย. 61    18,900.- วันที่ 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61    18,900.-
วันที่ 05-09 ธ.ค. 61    18,900.- วันที่ 07-11 ธ.ค. 61    20,900.-
วันที่ 12-16 ธ.ค. 61    18,900.- วันที่ 14-18 ธ.ค. 61    18,900.-
วันที่ 19-23 ธ.ค. 61    18,900.- วันที่ 21-25 ธ.ค. 61    18,900.-
วันที่ 26-30 ธ.ค. 61    18,900.- วันที่ 27-31 ธ.ค. 61    19,900.-
วันที่ 28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62    21,900.- วันที่ 29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62    21,900.-
วันที่ 30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62    21,900.-

เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่ 5 วัน 3 คืน (TG) โดยสายการบินไทย

ราคาเริ่มต้นท่านละ 25,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

2 เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ศูนย์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู –

  หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย

3 หังโจว – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) +

  ศาลาฝานกง– เซี่ยงไฮ้ -ล่องเรือหวงผู่

4 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน –-หาดไว่ทาน –อุโมงค์เลเซอร์ –

  บุฟเฟต์นานาชาติ – ขึ้นหอไข่มุก – Starbucks reserve

5 ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

วันที่  02 – 06 สิงหาคม 2561    25,900.- วันที่  09 – 13 สิงหาคม 2561    26,900.-
วันที่  23 – 27 สิงหาคม 2561    25,900.- วันที่  14 – 18 กันยายน 2561    25,900.-
วันที่  20 – 24 กันยายน 2561    25,900.- วันที่  12 – 16 ตุลาคม 2561    25,900.-
วันที่  20 – 24 ตุลาคม 2561    26,900.- วันที่  26 – 30 ตุลาคม 2561    25,900.-
วันที่  08 – 12 พฤศจิกายน 2561    25,900.- วันที่  22 – 26 พฤศจิกายน 2561    25,900.-
วันที่  27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2561    26,900.-

วันที่  30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561    26,900.-
วันที่  07 – 11 ธันวาคม 2561    27,900.-

วันที่  21 – 25 ธันวาคม 2561    26,900.-
วันที่  27 – 31 ธันวาคม 2561    28,900.-

วันที่  28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562    31,900.-
วันที่  30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562    30,900.-

Please reload

bottom of page