top of page

ดูไบ อาบูดาบี

Let's go holiday Co.,Ltd.

ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน พักโรงแรม 5 ดาว โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)


ราคาท่านละ 34,900  บาท

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ – ดูไบ

2 ดูไบ – กรุงอาบูดาบี – Grand Mosque –  

  Ferrari World – ดูไบ – Mall of the Emirates

3 พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ Abra Ride – ตลาดเครื่องเทศ และ

  ตลาดทอง – The Palm Project – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย 

4 ตึกเรือใบ – ตลาด Medinat Jumeirah Souk  – ห้างดูไบ –

  ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา – สนามบิน

5 กรุงเทพฯ

ชมเมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย จนได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf ชมความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าหินอ่อนสีขาว Grand Mosque ชมการแสดง “น้ำแห่งดูไบ” เป็นน้ำพุเต้นระบำที่สวยงามวิจิตรตระการตา นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างอาหรับดั้งเดิมและความทันสมัยในแบบตะวันตก ผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek ในเมืองอันมั่งคั่ง

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560

มิถุนายน : 23 – 27

กรกฎาคม : 6 – 10, 28 ก.ค. – 1 ส.ค.

สิงหาคม : 12 – 16 (วันแม่)

กันยายน : 7 – 11, 14 – 18, 28 ก.ย. – 2 ต.ค.

ตุลาคม : 5 – 9, 12 – 16, 20 – 24

Please reload

bottom of page