top of page

EUROPE TOUR 

Let's go holiday Co.,Ltd.

SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 75,900 บาท

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

 • กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี

 • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี

 • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

 • เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน

พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์

***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

โปรแกรมการเดินทาง

1.    กรุงเทพฯ 
2.    กรุงเทพฯ - ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค - เบิร์น
3.    เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท
4.    เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เซอร์แมท 
5.    เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง -

      เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
6.    อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเกน -

      ทานอาหารมื้อมื้อค่ำบนยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
7.    อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูก
8.    ซูก – ซูริค – สนามบิน
9.    กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง                                                                      
วันที่   7-15 ส.ค. 61 75,900.-
วันที่   28 ก.ย. – 6 ต.ค. 61  75,900.-
วันที่   1-9, 15-23 ก.ย. 61  77,900.-
วันที่   18-26 ต.ค., 25 ต.ค.-2 พ.ย. 61  85,900.-
วันที่   16-24 พ.ย., 23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61  75,900.-
วันที่   25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62  89,900.-

THE EIFFEL TOWER ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 55,900 บาท

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

 • บินตรงสู่ปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก

 • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่

 • ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ที่เมืองเกนต์ (Ghent)

 • เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์ (Brugge)

 • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)

 • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ

*** ทานอาหารบนหอไอเฟลหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นคู่นครปารีส***

โปรแกรมการเดินทาง

1.กรุงเทพฯ

2.ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซายน์

3.ปารีส – มหาวิหารนอเตรอดาม - ล่องเรือบาโตมุช –

  ทานอาหารกลางวัน บนหอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ช๊อปปิ้ง  

4.ปารีส – เกนต์ – บรูกก์ 

5.บรูกก์ – กรุงเฮก - หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - อัมส์เตอร์ดัม

6.อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์ –

  จัตุรัสกรองด์ปลาสต์

7.บรัสเซลล์ – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม - สนามบิน

8. กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง:                                              

วันที่   7-14 , 21-28 ก.ย. 61 59,900.-

วันที่   20-27 ต.ค. 61 65,900.-

วันที่   2-9, 16-23 พ.ย. 61 55,900.-

วันที่   5-12 ธ.ค. 61 55,900.-

วันที่   26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 62 73,900.-

ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 72,900 บาท

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินพร้อมเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท

 • นำท่านบินตรงสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง

 • ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล

(Nobel Prize)

 • เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana

 • สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord)

 • นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน

(Mount Floyen)

***ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)***

1. กรุงเทพฯ

2. กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา –

   ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม

3. สต็อกโฮล์ม – คาลสตัท – ออสโล

4. ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เก้น

5. เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค

6. อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล –   

   ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล

7. เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - 

   พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ล่องเรือ DFDS    

8. โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน –

   พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง

9. ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน

10.กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง:

วันที่   4-13, 7-16, 10-19, 14-23,  72,900.-

      17-26, 21-30 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค., 72,900.-

      28 ก.ย.- 7 ต.ค. 61 72,900.-

วันที่   12-21, 17-26, 19-28 ต.ค. 61 83,900.-

วันที่   31 ต.ค.- 9 พ.ย. 61 73,900.-

วันที่   5-14, 9-18, 12-21, 16-25,  73,900.-

      19-28 พ.ย., 23 พ.ย.-2 ธ.ค., 73,900.-

      29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 61 73,900.-

วันที่   3-12 ธ.ค. 61 73,900.-

วันที่   17-26 ธ.ค. 61, 23 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62 79,900.-

วันที่   25 ธ.ค. 61-3 ม.ค. 62, 26 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62, 89,900.- 

      27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62 (ปีใหม่) 89,900.-

Please reload

bottom of page