top of page

HONG KONG TOUR

Let's go holiday Co.,Ltd.

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 10,999 บาท

พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า

จูไห่...ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เซินเจิ้น...สักการะเจ้าพ่อกวนอู ช้อปปิ้งหล่อหวู่

นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเซินเจิ้นสู่ฮ่องกง

สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว

ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)

รายการทัวร์

วันแรก    
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 762 / 02:50-06:40 // HX 768 / 08:50-12:40) – 
นั่งรถบัสข้ามสะพานแห่งใหม่สู่มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์มาเก๊า – โบสถ์เซ็นปอล – 
เซนาโด้สแควร์ - เดอะเวเนเชี่ยน –อาหารเย็น – เดินทางสู่เมืองจูไห่ - เข้าที่พัก
วันที่ 2  อาหารเช้าโรงแรม – ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – อาหารกลางวัน – 
เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู - ชมศูนย์สมุนไพรจีน - ร้านหยก – 
ร้านเยื่อไผ่ - อาหารเย็น – ช้อปปิ้งหล๋อหวู่ - เข้าที่พัก  
วันที่ 3  อาหารเช้าโรงแรม – เดินทางกลับฮ่องกง (โดยรถไฟ) – วิคตอเรียฮาร์เบอร์ - 
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ร้านกังหัน – วัดแชกงหมิว – อาหารกลางวัน -
อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน – เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
(HX 779 / 21:05-23:10 // HX 761 / 23:50-01:50)

กำหนดการเดินทาง

15-17 กุมภาพันธ์ 2563 23-25 กุมภาพันธ์ 2563

29 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 07-09 มีนาคม 2563

14-16 มีนาคม 2563 22-24 มีนาคม 2563 28-30 มีนาคม 2563

ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 11,999 บาท

ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา
ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT
นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES 

รายการทัวร์

วันแรก    
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 762 / 02:50-06:40 // HX 768 / 08:50-12:40) – 
ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา–
ช้อปปิ้งถนนนาธาน –อาหารค่ำ - SYMPHONY OF LIGHT-เข้าที่พัก
วันที่ 2     
อาหารเช้าติ่มซำ – เขาวิคตอเรียพ้อยท์ – หาดรีพลัสเบย์ – อาหารกลางวัน -
ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ) – 
ช้อปปิ้งหลอหวู่ - อาหารค่ำ- เข้าที่พัก
วันที่ 3    อาหารเช้า – วัดกวนอู – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านยางพารา – อาหารกลางวัน –
สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง – พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum – 
เดินทาง (โดยเรือหรือรถเหมา) สู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
(HX 779 / 21:05-23:10 // HX 761 / 23:50-01:50)

กำหนดเดินทาง
15-17 กุมภาพันธ์ 2563 23-25 กุมภาพันธ์ 2563
29 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 07-09 มีนาคม 2563
14-16 มีนาคม 2563 22-24 มีนาคม 2563
28-30 มีนาคม 2563

ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,999 บาท

ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) 3 วัน 2 คืน 
เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา
สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน
ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT 
พักโรงแรม 4 ดาว โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES HX

รายการทัวร์

วันแรก    กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 762 / 02:50-06:40 // HX 768 / 08:50-12:40) – 
ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกต - อาหารค่ำ - เข้าที่พัก
วันที่ 2     อาหารเช้าติ่มซำ - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ -เจ้าพ่อหวังต้าเซียน – 
ร้านกังหัน – ร้านช็อคโกแล็ตเวิร์ล - เจ้าพ่อแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ –
 ช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights (ลูกค้ากลับโรงแรมเองค่ะ)
วันที่ 3    อาหารเช้าในโรงแรม - อิสระตามอัธยาศัย - จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน -
 กลับกรุงเทพฯ (HX 779 / 21:05-23:10 // HX 761 / 23:50-01:50)

 

กำหนดการเดินทาง

15-17 กุมภาพันธ์ 2563 23-25 กุมภาพันธ์ 2563
29 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563 07-09 มีนาคม 2563
14-16 มีนาคม 2563 22-24 มีนาคม 2563
28-30 มีนาคม 2563

 

Please reload

bottom of page