top of page

โปรแกรม "ชมซากุระ" 

ราคาเริ่มต้นท่านละ 43,900บาท

วันแรก    

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง    

ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) -

ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - 
นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันที่สาม    

ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต -

เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่    ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ -

โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า    

มหานครโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ -

วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -

ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า

กำหนดการเดินทาง      

27 มีนาคม - 1 เมษายน / 1-6 เมษายน 2563 
3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)

JAPAN TOUR 2020

LET'S GO HOLIDAY CO.,LTD.

โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 43,900บาท

วันแรก    

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง    

ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) -

ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - 
นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันที่สาม    

ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต -

เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่    ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ -

โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า    

มหานครโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ -

วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -

ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า

กำหนดการเดินทาง      

27 มีนาคม - 1 เมษายน / 1-6 เมษายน 2563 
3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)

 

โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6วัน3คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 37,900บาท

วันแรก        
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

วันที่สอง    
ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - 
โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม    
เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - 
ซาโนะ เอาท์เล็ต - เทศกาลบ้านหิมะ

วันที่สี่    
หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - มหานครโตเกียว - 
ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

วันที่ห้า    
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - 
เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) -
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า

วันที่หก    
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง    

14-19, 21-26, 28กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563

โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6วัน3คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 35,900บาท

วันแรก        
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง    
ปราสาทโอดาวาระ(ด้านนอก) หรือ ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - 
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม    
สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - มหานครโตเกียว - 
ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่สี่    
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  
หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า    วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - 
เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - 
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก    สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง    10-15 , 31มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ / 
14-19, 19-24, 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563

ทาคายาม่า-โอซาก้า-ฟูจิ-ลานสกี-โตเกียว-ชมไฟฤดูหนาว 6วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 40,900บาท

วันแรก        
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง    
ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - 
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่สาม    
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - 
เมืองมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
วันที่สี่        
ปราสาทมัตสึโมโต้ - สกี รีสอร์ท (ลานสกี) -
นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - 
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า    ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - 
ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก    
สนามบินนาฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง    
31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 
5-10, 7-12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม / 4-9 มีนาคม 2563

ซัปโปโร-โอตารุ-บิเอะ-เนินสี่ฤดู ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 

ราคาเริ่มต้นท่านละ 29,900บาท

ซัปโปโร-โอตารุ-บิเอะ-เนินสี่ฤดู
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 


วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่
วันที่สอง เนินพระพุทธเจ้า - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ -

คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ดิวตี้ฟรี - อิออนพลาซ่า
วันที่สาม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ -

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ย่านซึซึกิโนะ
วันที่สี่ เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) -

นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) -

บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง** 15-19 กรกฎาคม 2563 

ซัปโปโร-โอตารุ-บิเอะ-เนินสี่ฤดู ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2

ราคาเริ่มต้นท่านละ 33,900บาท


ซัปโปโร-โอตารุ-บิเอะ-เนินสี่ฤดู
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่
วันที่สอง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - 
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ – ดิวตี้ฟรี - ออนเซ็น
วันที่สาม สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - 
เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เนินพระพุทธเจ้า -อิออนพลาซ่า
วันที่สี่ “อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัย” 
ไม่มีบริการรถบัสและไกด์นำเที่ยว
วันที่ห้า เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - 
เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - 
บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

**กำหนดการเดินทาง**     4-9 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)
 

Please reload

bottom of page