top of page

39,900บาท 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
วันที่สอง  เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ -

รถไฟสายเอโนะเดน - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - 
โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - มหานครโตเกียว -

วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพหอคอยโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
วันที่สี่  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  

หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์

(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้

(หุ่นกันดั้ม) - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก    สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง 

11 - 16 ตุลาคม 2562 (คล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

JAPAN TOUR

LET'S GO HOLIDAY CO.,LTD.

โตเกียว-ฟูจิ-คามาคุระ-เก็บแอปเปิ้ล-ชมทุ่งดอกไม้ 6วัน3คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 39,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ
วันที่สอง    

เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ -

รถไฟสายเอโนะเดน - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - 
โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม    

ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - มหานครโตเกียว -

วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพหอคอยโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
วันที่สี่    

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  

หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า    

สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์

(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) -

ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก    

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง 

11 - 16 ตุลาคม 2562 (คล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)

ซัปโปโร-โจซังเค-โอตารุ-โทยะ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน HOKKAIDO AUTUMN NO.1

ราคาเริ่มต้นท่านละ 43,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง


วันแรก        

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
วันที่สอง    

พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอน - เมืองโนโบริเบ็ทสึ -

จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - 
สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น

วันที่สาม    

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ -

เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี เลียบทะเลสาบซัปโปโร -  
เมืองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ+คลองโอตารุ -

เมืองซัปโปโร - ย่านซึซึกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่สี่    

ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด -

ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต 

วันที่ห้า   สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง 

9-13 ตุลาคม 2562 (คล้ายวันสวรรคต ร.9) 43,900 บาท

ซัปโปโร-โซอุนเคียว-โจซังเค-โอตารุ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 52,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง


วันแรก        

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่
วันที่สอง    

พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอน - เมืองโนโบริเบ็ทสึ -

จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - 
สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น

วันที่สาม    

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ -

เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี เลียบทะเลสาบซัปโปโร -  
เมืองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ+คลองโอตารุ -

เมืองซัปโปโร - ย่านซึซึกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่สี่    

ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด -

ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต 

วันที่ห้า   สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง 

9-13 ตุลาคม 2562 (คล้ายวันสวรรคต ร.9) 43,900 บาท

โอซาก้า-นารา-เกียวโต-อาราชิยาม่า- ฟูจิ-โตเกียว-ชมทุ่งดอกไม้ 7วัน4คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 49,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
วันที่สอง    

เมืองนารา - วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า -

ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ
วันที่สาม    

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ -

เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว -

เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่    

ทะเลสาบปลาไหล - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต -

โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า    

ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ -

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว -

วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
วันที่หก    

สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) -

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) -  

โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) -ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ -

อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด    

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ    

กำหนดการเดินทาง 

เดินทาง  18 - 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 49,900 บาท

นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-เกบิเค-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน4คืน

ราคาเริ่มต้นท่านละ 49,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก    

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง    

สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) -

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) 
 - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ    

วันที่สาม    

หุบเขานารุโกะ - นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ -

วัดชูซอนจิ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ
วันที่สี่    

เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ เลคไลน์ -

ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - 
โตรกผาโทโน เฮทสึริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า    

เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ -

ซาโนะ เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ
วันที่หก    

วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง 

เดินทาง  18 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 49,900 บาท

1-6 พฤศจิกายน 2562 46,900 บาท

Please reload

bottom of page