Laos Tour

Let's go holiday Co.,Ltd.

เชียงใหม่บินตรง เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน

เชียงใหม่บินตรง เยี่ยมยามเมืองลาว

หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน

ตักบาตรข้าวเหนียว | พระธาตุพูสี | วัดเชียงทอง | พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

วังเวียง | ล่องเรือแม่น้ำซอง | บลู ลากูน


ราคาเริ่มต้น ท่านละ 15,900  บาท

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1     เชียงใหม่ - หลวงพระบาง (PG983 : 16.30-17.45)-ตลาดไนท์บาร์ซาร์
วันที่ 2      ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-หลวงพระบาง-วังเวียง-ถ้ำจัง-บลู ลากูน
วันที่ 3      ล่องเรือแม่น้ำซอง–วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี
วันที่ 4      วัดเชียงทอง-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-

           ตลาดดารา-หลวงพระบาง-เชียงใหม่  (PG984 : 18.30-19.45)
 

วันที่ 12 - 15 ต.ค. 62 15,900.-

วันที่ 28 - 31 ธ.ค. 62 16,900.-

Please reload