top of page

16,900.-บาท

โปรแกรมการเดินทาง

 

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ I เดินทางสู่พุกาม โดยรถ

I โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม I โรงแรม

PG 709 BKK-MDL   11.55-13.20

2.พุกาม ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอว์ I

วัดเจดีย์ชเวสิกอ –วัดอนันดา Iวัดมนุหา I วัดกุบยางกี I

วัดติโลมินโล I วัดสัญพัญญู I วิหารธรรมยันจี I

นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์

3.มัณฑะเลย์ -เที่ยวเมืองมิงกุน I หมู่บ้านมิงกุน I เจดีย์มิงกุ-

ล่องแม่น้ำอิระวดีIระฆังมิงกุน I พระราชวังมัณฑะเลย์ I

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง            

4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี I

อมรปุระ I สะพานไม้อูเบ็ง I มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

PG 710  MDL-BKK   14.30-16.55

กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 15 ท่านขึ้นไป 

โรงแรม 3 ดาว  16,900  บาท   

โรงแรม 4 ดาว  19,900  บาท  

โรงแรม 5 ดาว  22,900  บาท

Myanmar Tour

Let's go holiday Co.,Ltd

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เหมาส่วนตัว 15 ท่าน ขึ้นไป

ราคา เริ่มต้นท่านละ 12,900 บาท / 15 ท่าน

 โปรแกรมการเดินทาง

 

1 กรุงเทพฯ I ย่างกุ้ง I หงสาวดี I วัดไจ้คะวาย I

  เจดีย์ชเวมอดอว์ I พระราชวังบุเรงนอง I พระธาตุอินทร์แขวน

2 พระธาตุอินทร์แขวน I หงสาวดี I พระนอนชเวตาเลียว  I

  เจดีย์ไจ๊ปุ่น I ย่างกุ้ง I พระนอนตาหวาน Iเจดีย์ชเวดากอง

3 ย่างกุ้ง I เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) I เทพกระซิบ

  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต I กรุงเทพฯ

*กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 15 ท่านขึ้นไป 

โรงแรม 3 ดาว  12,900  บาท   

โรงแรม 4 ดาว  13,500  บาท  

โรงแรม 5 ดาว  13,900  บาท

เหมาส่วนตัว 15 ท่าน มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)

ราคา เริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

เหมาส่วนตัว ราคาพิเศษ สำหรับ 15 ท่าน 

ออกตั๋วไม่เกิน 31 ธันวาคม 62  เดินทางไม่เกิน 20 เมษายน 63

 

โปรแกรมการเดินทาง

 

1.กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ I เดินทางสู่พุกาม โดยรถ

I โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม I โรงแรม

PG 709 BKK-MDL   11.55-13.20

2.พุกาม ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอว์ I

วัดเจดีย์ชเวสิกอ –วัดอนันดา Iวัดมนุหา I วัดกุบยางกี I

วัดติโลมินโล I วัดสัญพัญญู I วิหารธรรมยันจี I

นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์

3.มัณฑะเลย์ -เที่ยวเมืองมิงกุน I หมู่บ้านมิงกุน I เจดีย์มิงกุ-ล่องแม่น้ำอิระวดี

Iระฆังมิงกุน I พระราชวังมัณฑะเลย์ I พระราชวังไม้สักชเวนานจอง            

4.ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี I

อมรปุระ I สะพานไม้อูเบ็ง I มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

PG 710  MDL-BKK   14.30-16.55

กรุ๊ปเหมาส่วนตัว 15 ท่านขึ้นไป 

โรงแรม 3 ดาว  16,900  บาท   

โรงแรม 4 ดาว  19,900  บาท  

โรงแรม 5 ดาว  22,900  บาท


Please reload

bottom of page