top of page
Image by Timo Volz

TAIWAN TOUR

TAIWAN TOUR

Let's go holiday Co.,Ltd.

Image by Timo Volz

ไทเป

สายการบิน THAI VIET JET (VZ)

4 วัน 3 คืน

15,999 บาท

TAIWAN  ไทเป

ราคา เริ่มต้น 15,999 บาท

TPE01 VZ BKK TAIWAN ใครไม่เปย์...ไทเป 4D3N


FLIGHTSTHAI VIET JET (VZ)

DEPARTURE FLIGHT:    VZ562 (BKK 10.35 - TPE 15.10)

ARRIVAL FLIGHT:          VZ563 (TPE 15.40 - BKK 15.28)


วันที่ 1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –

ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี    (–/–/–)

วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา –

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง –

ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต    (B/L/–)

วันที่ 3
เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –

วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง   (B/L/–)

วันที่ 4
ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน –

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     (B/L/–)

ตารางการเดินทาง /ราคา 

23 - 26 NOV 2022    4D3N    18,999        
25 - 28 NOV 2022    4D3N    19,999        
03 - 06 DEC 2022    4D3N    22,999        
09 - 12 DEC 2022    4D3N    22,999        
14 - 17 DEC 2022    4D3N    18,999        
17 - 20 DEC 2022    4D3N    19,999    
21 - 24 DEC 2022    4D3N    18,999        
30 DEC 2022 - 02 JAN 2023    4D3N    31,999    
31 DEC 2022 - 03 JAN 2023    4D3N    31,999        
06 - 09 JAN 2023    4D3N    19,999    
07 - 10 JAN 2023    4D3N    19,999    
11 - 14 JAN 2023    4D3N    18,999    
01 - 04 FEB 2023    4D3N    16,999 > 15,999        
03 - 06 FEB 2023    4D3N    18,999    
04 - 07 FEB 2023    4D3N    18,999    
08 - 11 FEB 2023    4D3N    17,999        
22 - 25 FEB 2023    4D3N    17,999        
24 - 27 FEB 2023    4D3N    18,999        
25 - 28 FEB 2023    4D3N    18,999        
08 - 11 MAR 2023    4D3N    17,999        
10 - 13 MAR 2023    4D3N    18,999        
11 - 14 MAR 2023    4D3N    18,999    
15 - 18 MAR 2023    4D3N    17,999    
17 - 20 MAR 2023    4D3N    18,999    
18 - 21 MAR 2023    4D3N    18,999
22 - 25 MAR 2023    4D3N    17,999    


 

Image by Sam Chang

ไทเป อาลีซาน

สายการบิน THAI VIET JET (VZ)

5 วัน 4คืน

17,999 บาท

ราคา เริ่มต้น 17,999 บาท

TPE02 VZ BKK TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก 5D4N


FLIGHTSTHAI VIET JET (VZ)

DEPARTURE FLIGHT:    VZ562 (BKK 10.35 - TPE 15.10)

ARRIVAL FLIGHT:          VZ563 (TPE 15.40 - BKK 15.28)

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน –

ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น    (–/–/–)

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา –

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้   (B/L/D)

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง –

MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต         (B/L/–)

วันที่ 4

เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –

วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง          (B/L/–)

วันที่ 5

ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน –

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)      (B/–/–)

ตารางการเดินทาง /ราคา 

06 - 10 DEC 2022    5D4N    20,999    
13 - 17 DEC 2022    5D4N    20,999        
20 - 24 DEC 2022    5D4N    20,999        
21 - 25 DEC 2022    5D4N    21,999    
03 - 07 JAN 2023    5D4N    20,999        
07 - 11 JAN 2023    5D4N    20,999        
31 JAN - 04 FEB 2023 5D4N      21,999        
04 - 08 FEB 2023    5D4N    17,999        
07 - 11 FEB 2023    5D4N    20,999        
21 - 25 FEB 2023    5D4N    19,999        
28 FEB - 04 MAR 2023    20,999    
07 - 11 MAR 2023    5D4N    22,999    
14 - 18 MAR 2023    5D4N    21,999        
18 - 22 MAR 2023    5D4N    22,999        
21 - 25 MAR 2023    5D4N    21,999


 

bottom of page