14,888บาท 

โปรแกรมการเดินทาง       

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) I ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)

(CI838 : 08.30-13.10)  ไทจง I หมู่บ้านสายรุ้ง I ตลาดกลางคืน
วันที่ 2. หนานโถว I ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา I วัดพระถังซัมจั๋ง I

วัดเหวินหวู่ I ไทเป I ร้านคอสเมติค I ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 3. ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด I อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว I 

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น I  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) I

ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่ 4. Germanium Power I ตลาดปลาไทเป I DUTY FEE I

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค I วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) –

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) I กรุงเทพ

(สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI837: 23.20-02.20+1)

TAIWAN TOUR

Let's go holiday Co.,Ltd.

Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินไชน่า แอร์ไลน์  

ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,888 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

                
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)

(CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน
วันที่ 2. หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –

วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 3. ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต –

แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
วันที่ 4. Germanium Power – ตลาดปลาไทเป – DUTY FEE –

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) –

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI837: 23.20-02.20+1)


กำหนดการเดินทาง 
วันที่ 23-26 พ.ย. 62    14,888.-
วันที่ 19-22 ธ.ค. 62    14,888.-
วันที่ 09-12 ม.ค. 63    14,888.-
วันที่ 13-16 ก.พ. 63    14,888.-
วันที่ 20-23 ก.พ. 63    14,888.-
วันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค. 63    14,888.-
วันที่ 05-08 มี.ค. 63    14,888.-
วันที่ 19-22 มี.ค. 63    14,888.-

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน โดย สายการบินไชน่า แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นท่านละ 21,999 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง


วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) 
(CI838 : 08.30-13.10) – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน
วันที่ 2. หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – 
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 3. ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – Germanium Power – 
ตลาดปลาไทเป– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)  - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – ที่พัก
วันที่ 4. อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป  – 
ช้อปปิ้งซีเหมินติง– อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
วันที่ 5. อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ถนนโบราณสือเฟิ่น-น้ำตกสือเฟิ่น– 
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CI837: 23.20-02.20+1

 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 12-16 ธ.ค. 62    21,999.-
วันที่ 15-19 ม.ค. 63    21,999.-
วันที่ 12-16 ก.พ. 63    21,999.-
วันที่ 04-08 มี.ค. 63    21,999.-
วันที่ 11-15 มี.ค. 63    21,999.-
วันที่ 18-22 มี.ค. 63    21,999.-

TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน BY BR

ราคาเริ่มต้นท่านละ 20,999 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) –

สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-

อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
วันที่ 3. เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –

วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่ 4. อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน

เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5. เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89 –

ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – 
ร้านคอสเมติค –สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

(BR205 : 20.45-23.30)

กำหนดการเดินทาง 
วันที่ 12-16 ก.พ. 62 21,999.- /วันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค. 62 21,999.-
วันที่ 27-31 มี.ค. 62 21,999.- /วันที่ 01-05 เม.ย. 62 21,999.-
วันที่ 09-13 เม.ย. 62 23,999.- /วันที่ 23-27 เม.ย. 62   21,999.-
วันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค. 62 22,999.- /วันที่ 20-24 พ.ค. 62  21,999.-
วันที่ 27-31 พ.ค. 62 21,999.- /วันที่ 10-14 มิ.ย. 62  20,999.-
วันที่ 17-21 มิ.ย. 62 20,999.- /วันที่ 24-28 มิ.ย. 62   20,999.-

 

TAIWAN WONDERLAND 6 วัน 4 คืน BY EVA

ราคาเริ่มต้นท่านละ 22,999 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง

                             
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) –

สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
วันที่ 3. อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน
วันที่ 4. ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 5. Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) –

วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง  
วันที่ 6. จิ่วเฟิ่น – เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องสำอางค์ – Gloria outlet –

ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

(BR205 : 20.45-23.30 น.)

กำหนดการเดินทาง 
วันที่ 30 ม.ค.-4 ก.พ. 63   23,999.-
วันที่ 01-06 พ.ค. 63    23,999.-
วันที่ 02-07 มิ.ย. 63    22,999.-

Please reload