16,900บาท 

เวียดนาม กลาง

กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่านขึ้นไป

ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 

4 วัน 3 คืน 

พักที่ MERCURE BANA HILLS  1 คืน

โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG

VIETNAM TOUR

Let's go holidayCo.,Ltd. 

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

ราคา เริ่มต้นท่านละ  13,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-
ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สอง ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-
ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-หมู่บ้านชาวประมง-
ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน-ไวน์แดง/ขนมปังบั๋นหมี่)

กำหนดการเดินทาง

เดือน ก.พ-ก.ค 2563 

27 ก.พ.63-01 มี.ค.63/24/ราคา 14,900
29 ก.พ.63-03 มี.ค.63/24/ราคา 14,900
05 มี.ค.63-08 มี.ค.63/24/ราคา 13,900
07 มี.ค.63-10 มี.ค.63/24/ราคา 13,900
12 มี.ค.63-15 มี.ค.63/24/ราคา 13,900
14 มี.ค.63-17 มี.ค.63/24/ราคา 14,900
19 มี.ค.63-22 มี.ค.63/24/ราคา 13,900
21 มี.ค.63-24 มี.ค.63/24/ราคา 13,900
26 มี.ค.63-29 มี.ค.63/24/ราคา 14,900
28 มี.ค.63-31 มี.ค.63/24/ราคา 13,900
02 เม.ย.63-05 เม.ย.63/24/ราคา 13,900
04 เม.ย.63-07 เม.ย.63/24/ราคา 14,900
05 เม.ย.63-08 เม.ย.63/24/ราคา 14,900
11 เม.ย.63-14 เม.ย.63/24/ราคา 16,900
12 เม.ย.63-15 เม.ย.63/24/ราคา 16,900
16 เม.ย.63-19 เม.ย.63/24/ราคา 14,900
18 เม.ย.63-21 เม.ย.63/24/ราคา 13,900
19 เม.ย.63-22 เม.ย.63/24/ราคา 13,900

เวียดนาม ญาตราง ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน บิน PG

ราคา เริ่มต้นท่านละ  12,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ • ญาตราง • ดาลัด • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย •

ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า  (-/กลางวันบนเครื่อง/เย็น)
วันที่สอง นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House •

น้ำตกดาลันลา • มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง • ญาตราง •

สวนสนุกวินเพิร์ล (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่ ปราสาทโพนคร • กรุงเทพฯ 
(เช้า/กลางวันบนเครื่อง/-)

กำหนดการเดินทาง

28 ก.พ.63-02 มี.ค.63/24+1/ราคา 14,900
06 มี.ค.63-09 มี.ค.63/24+1/ราคา 14,900
13 มี.ค.63-16 มี.ค.63/24+1/ราคา 15,900
20 มี.ค.63-23 มี.ค.63/24+1/ราคา 13,900
27 มี.ค.63-30 มี.ค.63/24+1/ราคา 15,900
24 เม.ย.63-27 เม.ย.63/24+1/ราคา 14,900
01 พ.ค.63-04 พ.ค.63/24+1/ราคา 15,900
03 พ.ค.63-06 พ.ค.63/24+1/ราคา 12,900
08 พ.ค.63-11 พ.ค.63/24+1/ราคา 14,900
22 พ.ค.63-25 พ.ค.63/24+1/ราคา 14,900
12 มิ.ย.63-15 มิ.ย.63/24+1/ราคา 14,900
26 มิ.ย.63-29 มิ.ย.63/24+1/ราคา 14,900

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน FD

ราคา เริ่มต้นท่านละ  11,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว • 
ทะเลทรายแดง • ลำธารนางฟ้า (-/กลางวัน/เย็น)
วันที่สอง ดาลัด • น้ำตกดาตันลา • นั่งรถ ROLLER COASTER •

สวนดอกไม้เมืองหนาว • นั่งรถม้า • จัตุรัสลามเวียน •

ทะเลสาบซวนฮวาง • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม นั่งกระเช้า • วัดตั๊กลัม • Crazy house  • 
พระราชวังฤดูร้อน • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย • สวนแห่งแสงที่ดาลัด •

ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า (เช้า/กลางวัน/เย็น
วันที่สี่ โฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • 
ที่ทำการไปรษณีย์กลาง • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ

(เช้า/กลางวัน/เย็น:บั๋นหมี่)         
 

กำหนดการเดินทาง

27 ก.พ. - 01 มี.ค 63/30+1/FD656/FD659/ ราคา 11,900
05 - 08 มี.ค. 63/30+1/FD656/FD659/ราคา11,900
26 - 29 มี.ค. 63/30+1/FD656/FD659/ราคา11,900
02 - 05 เม.ย. 63/30+1/FD650/FD659/ราคา12,900
13 - 16 เม.ย. 63**สงกรานต์** /30+1/FD650/FD659 /ราคา14,900
14 - 17 เม.ย. 63**สงกรานต์** /30+1/FD650/FD659/ราคา 13,900
15 - 18 เม.ย. 63**สงกรานต์** 30+1/FD650/FD659/ราคา12,900
23 - 26 เม.ย. 63/30+1/FD650/FD659/ราคา11,900
07 - 10 พ.ค. 63/30+1/FD650/FD659/ราคา11,900
21 - 24  พ.ค. 63/30+1/FD650/FD659/ราคา11,900
28 - 31  พ.ค. 63/30+1/FD650/FD659/ราคา11,900

เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน PG

ราคา เริ่มต้นท่านละ  13,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวังหลวง –

ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม (-/-/เย็น)
วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ –

นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บานาฮิลล์  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม บานาฮิลล์–วัดลินห์อึ้ง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–

นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–

ศาลกวนอู–สะพานมังกร  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่ ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ    (เช้า/-/-)

      

กำหนดการเดินทาง

25 ม.ค.63-28 ม.ค.63/34+1 /ราคา 14,900
28 ก.พ.63-02 มี.ค.63/34+1/ราคา 13,900
06 มี.ค.63-09 มี.ค.63/34+1/ราคา 13,900
28 มี.ค.63-31 มี.ค.63/34+1/ราคา14,900
04 เม.ย.63-07 เม.ย.63/34+1/ราคา13,900
10 เม.ย.63-13 เม.ย.63/34+1/ราคา15,900
11 เม.ย.63-14 เม.ย.63/34+1/ราคา17,900
12 เม.ย.63-15 เม.ย.63/34+1/ราคา17,900
13 เม.ย.63-16 เม.ย.63/34+1/ราคา18,900
14 เม.ย.63-17 เม.ย.63/34+1/ราคา16,900
24 เม.ย.63-27 เม.ย.63/34+1/ราคา14,900
02 พ.ค.63-05 พ.ค.63/34+1/ราคา14,900
03 พ.ค.63-06 พ.ค.63/34+1/ราคา14,900
08 พ.ค.63-11 พ.ค.63/34+1/ราคา14,900
15 พ.ค.63-18 พ.ค.63/34+1/ราคา14,900
22 พ.ค.63-25 พ.ค.63/34+1/ราคา14,900
29 พ.ค.63-01 มิ.ย.63/34+1/ราคา14,900
03 มิ.ย.63-06 มิ.ย.63/34+1/ราคา13,900
05 มิ.ย.63- 08 มิ.ย.63 /34+1/ราคา14,900
12 มิ.ย.63-15 มิ.ย.63 /34+1/ราคา14,900
19 มิ.ย.63-22 มิ.ย.63/34+1/ราคา14,900
26 มิ.ย.63-29 มิ.ย.63/34+1/ราคา14,900

Please reload